Žumberački svećenici brinu za svoj narod

Žumberački svećenici brinu za svoj narod

Žumberački svećenici brinu za svoj narod

Crkva u Žumberku je tijekom stoljeća na sve načine brinula za duhovni i kulturni napredak ovog dijela Hrvatske. Osim brige za duhovni rast Crkva je preko svojih svećenika činila sve da podigne razinu kvalitete života u Žumberku. Od najstarijih vremena žumberački svećenici su zajedno sa uskočkim narodnim starješinama sudjelovali u organizaciji života stanovništva u Žumberku. Brinuli su svećenici kroz stoljeća za odgoj djece, potičući otvaranje škola. Crkva je vlastima u ime naroda predlagala izgradnju cestovnih prometnica još u 18. stoljeću. Tijekom 19. stoljeća mnogi su se žumberački svećenici zalagali za očuvanje nekadašnjih šumskih zajednica koje su stanovništvu omogućavale egzistenciju. Uzmemo li primjere poticaja žumberačke infrastrukture iz početka 20. stoljeća i tu ćemo naći svećenike koji su se svesrdno zalagali za izgradnju novih prometnica. Ističe se primjer kaljskog i mrzlopoljskog župnika koji su se zajedno sa narodom Žumberka javno zauzeli za izgradnju ceste od Budinjaka do Bukovca odnosno Svete Jane. Da nije bilo zalaganja ove dvojice svećenika ceste po kojoj se danas vozimo zasigurno ne bi bilo. Posebno treba istaknuti zalaganje svećenika dr. Janka Šimraka, i kasnijeg biskupa, koji je poticao državnu vlast na izgradnju vodoopskrbnih baza u Žumberku. Napose treba istaknuti i žumberačke župnike Vladu Hranilovića, Mihajla Trbojevića i Stanka Višoševića koji su se također javno zajedno sa narodom zauzimali za infrastrukturalni napredak Žumberka. Za napredak i izgradnju žumberačkih cesta zalagao se i nadbiskup Alojzije Stepinac, metropolita hrvatskih grkokatolika, koji se konkretno svojim potpisom založio za uređenje ceste od Grdanjaca do Dragonoža i dalje prema Grabru. Vidimo dakle sa su se mnogi duhovni oci tijekom vremena zauzimali za opće dobro. Nisu brinuli samo za duhovno već i za ono što je čovjeku potrebno u svakodnevnom životu. Na taj su način ostavili najljepši trag u našoj povijesti. Samo čovjek koji se zalaže za dobro drugoga može nam biti primjer. U naše vrijeme, u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj, napose se za razvoj Žumberka zauzeo i ugledni svećenik Milan Vranešić koji se početkom 90-tih založio za izgradnju ceste od Badovinaca do Radatovića, za cestu od Sošica do Svete Gere te za cestu od Sošica do Hartja. Niz nam navedenih primjera potvrđuje kako su žumberački svećenici moralno i odgovorno djelovali ne bi li svojim zalaganjem te utjecajem na nadležne vlasti pomogli stanovništvu Žumberka. U tome su uvelike uspjeli na čemu neka im bude vječna hvala.

Na toj tradiciji zalaganja za opće dobro Crkva i danas izražava podršku radu Žumberačkog narodnog sabora koji želi u zajedništvu sa predstavnicima lokalnih vlasti podići kvalitetu života svih stanovnika Žumberka. Moralna nam je obveza kao Crkve, djelovati u društvu na način da potičemo i promičemo sve ono što će koristiti napretku zajednice. Naša je želja da se u narednom periodu ostvare svi oni ciljevi za koje se zalaže Žumberački narodni sabor.

Vjerujemo da se postavljeni ciljevi zajedničkim i predanim radom mogu ostvariti.

Nakon uspješno održanog Žumberačkog narodnog sabora u Zagrebu i donošenja Deklaracije te izborom Koordinatora započinje novo razdoblje u kojem će predstavnici Hrvatske Vlade biti upoznati sa ciljevima ŽNS-a.