STOJDRAGA, Treća zadušna subota, 6. ožujka, liturgija u 11 sati