Srpski manastir Ljubostinja do vrha hrama ukrasen sahovnicama