Prijem Europske delegacije u sjedištu Vikarijata

Prijem Europske delegacije u sjedištu Vikarijata

U petak 28. veljače žumberački biskupski vikar Milan Vranešić u prisutnosti radatovićkog župnika o. Zinovija Zastavnog primio je u sjedištu Vikarijata u Stojdragi delegaciju Europskih savjetnika i revizora EU Fondova. Tročlanu euro delegaciju sastavljena od povjerenika iz Nizozemske, Portugala i Latvije vikaru je predstavio gospodin Zvonko Širić, direktor u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA). ARPA je osnovana od Vlade RH i pomaže pri savjetovanju i reviziji samih programa.  Osnovna je intencija dolaska europske delegacije u sjedište Žumberačkog vikarijata garancija i povjerenje predstavnika EU da će  informacije o pristupu EU Fondovima  izrečene u ovoj središnjoj žumberačkoj crkvenoj instituciji biti vjerodostojno i istinito prenesene svim stanovnicima Žumberka kao i onima koji imaju svoje nekretnine na tom području. Iako je dužnost lokalne samouprave od ulaska u EU na javnim tribinama upoznati stanovnike Žumberka sa mogućnostima korištenja EU Fondova na žalost Žumberčani su nepravedno  ostali zakinuti za te informacije. Nažalost sve do sada i najobrazovaniji stanovnici Žumberka uopće nisu bili upoznati sa velikim mogućnostima koja im stoje na raspolaganju u korištenju sredstava iz europskih fondova. Europski savjetnici u svom su izlaganju detaljno razložili kako stanovnici Žumberka imaju pravo, pa čak i dužnost,  kao građeni Europe aplicirati na fondove EU. Podrazumijeva se da moraju biti u potpunosti  upoznati sa samim postupkom kandidature određenog projekta. To konkretno znači, ukoliko neki stanovnik Žumberka želi pokrenuti izradu tradicionalnih žumberačkih suvenira ili nešto drugo, a želi dobiti sredstva onda mora prvo ispuniti formulare-obrasce za natječaj koji se nalaze na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, vidi na:  www.mrrfeu.hr

Žumberčani moraju znati da svoje konkretne programe mogu prijaviti i na natječaje koji su otvoreni pri Agenciji za regionalni razvoj, te tamo ispuniti obrasce kako je propisano  vidi na: www.arr.hr (natječaji). Nakon što su obrasci ispunjeni provodi se natječaj na temelju kojeg se odobravaju sredstva.  Kako  su istaknuli gosti iz Europe poseban se prioritet daje onim projektima koje zajednički kandidiraju udruge iz Hrvatske i Slovenije, čime se potiče bolja međususjedska suradnja. Zaključno je naglašeno da se stanovnici Žumberka još bolje osobno informiraju te da što hitnije apliciraju za sredstva. Crkva u Žumberku, koja stoljećima vodi brigu za svoj narod, i kojoj je dobro i napredak čovjeka uvijek na prvom mjestu,  poziva ovim putem SVE STANOVNIKE ŽUMBERKA  da iskoriste mogućnost te da u okviru zakonite procedure kandidiraju svoje projekte u gore navedenim institucijama. S najvećom odgovornošću Crkva se obraća i lokalnim vlastima te im obvezuje savjest da što skorije u svim naseljima Žumberka organiziraju javne tribine na kojima će se stanovništvo detaljno upoznati sa mogućnošću  korištenja EU Fondova.