Na hrvatski preveden NAPUTAK ZA PRIMJENU LITURGIJSKIH ODREDBI ZAKONIKA KANONA ISTOČNIH CRKAVA

Na hrvatski preveden NAPUTAK ZA PRIMJENU LITURGIJSKIH ODREDBI ZAKONIKA KANONA ISTOČNIH CRKAVA

Na hrvatski preveden NAPUTAK ZA PRIMJENU LITURGIJSKIH ODREDBI ZAKONIKA KANONA ISTOČNIH CRKAVA
Kako bi pomogla u praktičnoj primjeni Zakonika kanona Istočnih Crkava (ZKIC) Kongregacija za Istočne crkve izdala je 6. siječnja 1996. godine poseban Naputak za primjenu liturgijskih odredbi Zakonika kanona Istočnih Crkava. Naputak je tiskan u izdanju Libreria-e Editrice Vaticana i to na talijanskom i engleskom jeziku pod naslovima: Instruzione per l applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali (tal.) i Instrucion for applying the liturgical prescriptions of the Code of canons of the Estern Churches (eng.). Naputak potpisuju kardinal Achille Silvestrini, prefekt Kongregacije i nadbiskup Miroslav Marusyn, tajnik. Zalaganjem diplomiranog teologa Zorana Vladušića iz Samobora, koji je dio svog obrazovanja usavršio i na pravnom fakultetu, ovih dana Naputak je s talijanskog i engleskog u cijelosti preveden na hrvatski jezik. Cijeli dokument sastavljen je od 14 poglavlja sa ukupno 112 članaka. Naputak za primjenu liturgijskih odredaba Zakonika kanona Istočnih crkava (NZPLO –ZKIC) ima osobitu važnost za Istočne katoličke Crkve vlastitog prava od kojih je jedna i hrvatska Križevačka eparhija. Prevođenjem dokumenta na hrvatski jezik aktualizira se i njegova primjena u životu ovdašnje mjesne Crkve. Dokument Kongregacije posebnu pažnju posvećuje pitanju sakramenata i njihovoj podjeli. U VI. poglavlju „Sakramenti kršćanske inicijacije“ članak 47. nosi naslov „ Krst treba primiti u vlastitom obredu“ , a sam tekst donosi i slijedeće: “ …apsolutno se obeshrabruje praksa traženja krštenje u obredima osim vlastitog…, i dalje Naputak rimske Kongregacije navodi : … krštenje treba obaviti prema liturgijskim propisima samosvojne Crkve kojoj po odredbi prava treba pribrojiti krštenika“. Cijelo X. poglavlje Naputka posvećeno je sakramentu ženidbe, a u 83. članku navode se i pravila kod sklapanja međuobredne ženidbe. Naputak zapravo samo uzakonjuje stoljećima prisutnu praksu „muške loze“ o međuobrednim ženidbama tj. da se u međuobrednom vjenčanju slijedi obred zaručnika. Naputak rimske Kongregacije za Istočne crkve pomaže i biskupima koji djeluju na području gdje se preklapaju dva obreda te im daje smjernice za dodjeljivanje počasti. Tako u članku 78. Naputak navodi: „ Dostojanstva istočnih Crkava neka se ne dodjeljuju klericima koji ne pripadaju samosvojnoj crkvi koja ih dodjeljuje. Ona dostojanstva, kao i s njima povezana prava, koja su primljena iz istočne prakse prije koncilske reforme neka se ukinu. Također nije prikladno dodjeljivati monaške titule, s pripadajućim oznakama i odijelom, svjetovnome kleru“.