Marija i vjernik

Marija i vjernik

Marija i vjernik

Marija je Majka Isusa, glave Tijela Kristova – Crkve, pa time i vjernika, uda tog tijela. Marija je uzor vjerniku u vjeri. Marija je prijateljica vjernika, zauzeta za njegov spas. Marija je u sestrinskom odnosu prema vjerniku, jer je kćerka Očeva, kao što su vjernici djeca Božja. Marija je nada vjerniku, jer po njoj vidimo da je moguće sve što nam vjera obećava. Marija je ponos vjernika, jer u njoj vidimo jednu između nas, neizrecivo uzdignutu u slavu. Marija je utočište, zagovornica, pomoćnica vjernika jer uz nju, jednu između nas, najbližu nama, možemo krenuti najboljim putem u život. Vjernik stoga srdačno voli Mariju, od nje uči i s njom dolazi Isus i s njim Ocu.