MAĐARSKI DIO NEKADAŠNJE SLAVONSKE EPARHIJE

MAĐARSKI DIO NEKADAŠNJE SLAVONSKE EPARHIJE

 

Sjeverni dio nekadašnje grkokatoličke Slavonske eparhije nalazio se u Ugarskoj tj. današnjoj Mađarskoj. U povodu 315. Godišnjice osnutka Slavonske eparhije upoznajmo grkokatoličku crkvu u Mađarskoj.
GRKOKATOLICI U MAĐARSKOJ
Nama susjedna grkokatolička crkva u Mađarskoj jedna je od najbrojnijih u Europi. Broji preko 270 tisuća vjernika koji su okupljeni u 178 župa, jednu biskupiju i jedan egzarhat. Najstarija zajednica grkokatolika u Mađarskoj jest ona na sjeveroistoku države, a čine ju Rusini. Od 16. stoljeća jurisdikciju nad ovim vjernicima vršio je grkokatolički vladika iz Munkačeva. Tijekom 17. stoljeća na područje Mađarske doseljavaju mnogobrojni Vlasi povlačeći se pred najezdom Osmanlija. Za njih je pastoralno skrbio sjedinjeni (grkokatolički) vladika u Hopovu, a kasnije Petronije Ljubibratić iz Pakraca. Osim Rusina i Vlaha u Mađarsku su kontinuirano doseljavali u manjem broju i grkokatolički Slovaci i Ukrajinci. Tijekom 18.stoljeća grkokatolička crkva u Mađarskoj doživjela je svoj procvat. U tim godinama stotinu tisuća Mađara iz protestantizma prelazi u grkokatolike. Veliki prelazak Mađara u grkokatoličku crkvu odrazio se i na sakralnom planu. Grade se nove velebne crkve, sjemeništa i druge crkvene ustanove. Razvija se i mađarski jezik u bogoslužju. Uspon grkokatoličke crkve u Mađarskoj nastavljen je tijekom cijelog 19.stoljeća o čemu svjedoči napose bogata ikonografska baština tog razdoblja. Zbog iznimno velikog broja Mađara grkokatolika papa Pio X osnovao je 18. srpnja 1912. samostalnu mađarsku biskupiju Hajdudorog. Sveta Stolica je 4.lipnja 1924. osnovala i Apostolski egzarhat Miskolc na sjeveroistoku države gdje pretežito žive Rusini. U ovom egzarhatu uglavnom se služi na staroslavenskom jeziku.
Danas grkokatolička crkva u Mađarskoj raste i cvjeta ponajviše zahvaljujući radišnim i visokomotiviranim biskupima koji u svemu surađuju sa svojim svećenstvom. Biskupijom Hajdudorog upravlja vladika Peter Fulop Kocsis, a Apostolskim egzarhatom Miskolc upravlja vladika Atanaz Orosz.

 

orosz_atanaz_puspok

Vladika Atanaz Orosz

Kocsis_Fülöp_hajdudorog

vladika Peter Fülöp Kocsis

Kocsis_grbHajdudorog

 

grb vladike Kocsisa

 

Više o aktivnostima naših susjeda mađarskih grkokatolika može se pronaći na: www.gorogkatolikus.hu i www.exarchatus.hu