IZRAĐEN DIO DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU ŽUPNOG DVORA U GRABRU

IZRAĐEN DIO DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU ŽUPNOG DVORA U GRABRU

Nakon više mjesečnog rada pred nama se konačno  nalazi kvalitetan grafički prikaz grkokatoličkog župnog dvora u Grabru. Vizualizacija objekta u prostoru osnova je za daljnje prikupljanje tehničke dokumentacije u postupku rekonstrukcije objekta. Grafički prikaz  građevine nastao je na temelju snimanja zatečenog stanja na postojećoj ruševini kao i korištenjem arhivske građe o samom objektu. Župni dvor u Grabru  zbog svoje povijesne važnosti zasigurno je najznačajnija građevina u istočnom dijelu Žumberka i zahtjeva potpunu obnovu te u konačnici  dovođenje objekta u funkciju. Grabarski župni dvor zapravo je  kurija genarala Vida pl. Gvozdanovića koju je isti dao  sagraditi nakon svog umirovljenja i povratka u Žumberak. Nakon generalove smrti kuriju je zajedno sa zemljom prodao njegov sin za potrebe smještaja župnika. Od 1810. pa sve do 1942. u dvoru je stanovao župnik sa svojom obitelji. Uslijed II. Svjetskog rata (1942.) župni dvor je ostao nenastanjen, a zadnji stalni grabarski župnik je stanovao kod crkvenog odbornika Miloša Jelenića u Jelenićima. Tijekom II. Svjet. rata dvor je djelomično oštećen, a ozbiljna devastacija kurije u Ćeićima uslijedila je u godinama nakon rata. Nakon dugih desetljeća propadanja, izradom projekta obnove župnog dvora, ipak se naziru bolja vremena za Grabar koji je Crkvi podario dva biskupa i više desetaka svećenika. Naša je moralna dužnost pokušati, u skladu s mogućnostima, učiniti sve da se obnovi ovaj  objekt koji ima posebni značaj za kulturni i crkveni život cijelog istočnog  Žumberka.

2

3

Ćeići_0001

dvor