“Evanđelje milosrđa inspirira i potiče putove obnavljanja i preobrazbe čitavog čovječanstva”

“Evanđelje milosrđa inspirira i potiče putove obnavljanja i preobrazbe čitavog čovječanstva”

“Evanđelje milosrđa inspirira i potiče putove obnavljanja i preobrazbe čitavog čovječanstva“
U Vatikanu je u četvrtak 1. listopada, predstavljena poruka Svetog Oca Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica koji će se slaviti 17. siječnja 2016. Tema Dana je „Izazov migranata i izbjeglica. Odgovor Evanđelja milosrđa.“

Naše vrijeme, ističe se u Papinoj poruci, migracije su u cijelom svijetu u stalnom porastu. „Izbjeglice i ljudi koji bježe iz svojih domova izazov su pojedincima i zajednicama, kao i njihovu tradicionalnom načinu života. Sve su češće žrtve nasilja i siromaštva, napuštajući svoje domove postaju plijenom trgovaca ljudima na svom putovanju prema snu o boljoj budućnosti. Ako prežive zloporabe i protivštine, suočavaju se sa stvarnošću u kojoj vlada prikrivena sumnja i strah. Na kraju, nerijetko susreću nedostatak jasne i praktične politike koja regulira prihvat migranata i predviđa kratkoročne i dugoročne programe integracije uz poštivanje prava i dužnosti svih. Danas, više nego u prošlosti, Evanđelje milosrđa potresa naše savjesti, sprječava nas da se mirimo s patnjom drugih ljudi i ističe odgovore koji se temelje na bogoslovnim krepostima vjere, nade i ljubavi, koji svoj praktični izraz nalaze u djelima duhovnog i tjelesnog milosrđa“, piše Papa.

„U ovom povijesnom času, snažno obilježenom velikim migracijama, identitet nije sporedno pitanje. Migranti su prisiljeni promijeniti neke od svojih najosebujnijih obilježja i htjeli to oni ili ne, prisiljava na promjenu i one koji ih primaju. Kako te promjene ne doživljavati kao prepreku istinskom razvoju, nego kao priliku za istinski ljudski, društveni i duhovni rast, rast koji poštuje i promiče one vrijednosti koje nas čine još čovječnijima i pomažu nam da živimo uravnotežen odnos s Bogom, drugima i stvaranjem?“, pita se Papa u poruci te nastavlja: „Prisutnost doseljenika i izbjeglica predstavlja ozbiljan izazov za razna društva koja ih prihvaćaju. Ta društva se suočavaju s novim situacijama koje bi mogle stvoriti ozbiljne teškoće, ako ne budu prikladno upravljane i regulirane. Kako možemo osigurati da integracija postane međusobno obogaćivanje, otvori pozitivne perspektive zajednicama, te spriječi opasnost diskriminacije, rasizma, ekstremnog nacionalizma ili ksenofobije?“

U odgovoru na ta pitanja Crkva se nadahnjuje na primjeru i riječima Isusa Krista, a taj odgovor je Evanđelje milosrđa. Papa ističe kako smo svi odgovorni za naše bližnje, čuvari smo naše braće i sestara, gdjegod da oni živjeli, i dužni smo im ukazati gostoprimstvo. „U migrantima treba gledati osobe koje mogu pridonijeti blagostanju napretku sviju, napose kada odgovorno preuzimaju dužnosti prema onima koji ih primaju i poštuju sa zahvalnošću materijalnu i duhovnu baštinu zemlje u koju su primljeni, poštujući njezina zakone.“

Naposljetku napominje Sveti Otac, „Migracije se ne može svoditi samo na njihove političke i zakonodavne aspekte, njihove ekonomske implikacije i puki suživot različitih kultura na jednom području. Svi su ti aspekti nadopuna obrani i promicanju ljudske osobe, kulture susreta i jedinstva naroda, gdje Evanđelje milosrđa inspirira i potiče putove obnavljanja i preobrazbe čitavog čovječanstva.“