Dismembracija Križevačke eparhije započela je u travnju 1978. godine

Dismembracija Križevačke eparhije započela je u travnju 1978. godine

Dismembracija Križevačke eparhije započela je u travnju 1978. godine
Ovih dana navršilo se točno 38 godina od početka procesa dismembracije Križevačke eparhije. Općenito se početkom procesa dismembracije smatra izdavanje Dekreta o osnivanju arhijerejskih namjesništava Križevačke eparhije (Br. 140/1978) od 15. travnja 1978. godine. Dekret je objavljen u službenom Vjesniku Križevačke eparhije br. 151/1978 od 25. travnja 1978. Donoseći ovaj važan Dekret tadašnji apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Gabrijel Bukatko kojeg još potpisuje i generalni vikar mons. Joakim Segedi, doslovno piše: “ovime preuređujem upravu epahije na slijedeći način, uvaživši jedino mogući teritorijalni princip”. Od iznimne je važnosti istaknuti kako je ova odluka donesena “suglasno sugestijama biskupske konferencije i viših upravnih crkvenih vlasti” – stoji u Dekretu. Grkokatolički ordinarij Bukatko je dakle svoju odluku o početku dismembracije Križevačke eparhije prvotno usuglasio sa tadašnjim episkopatom što samom procesu dismembracije Križevačke eparhije daje osobitu važnost. Biskupi su dakako realno sagledavajući stvarnost Križevačke eparhije predložili svom kolegi grkokatoličkom vladici da se upravljanje tako velikom eparhijom racionalizira i to upravo po teritorijalnom principu. To znači da svaka država bude jedna cjelina za sebe ssavlastitom crkvenom upravom. U prvoj fazi dismembracije (1978.) imenovani su arhijerejski namjesnici ili sinđeli, sa značajnim ovlastima, a već u slijedećoj fazi imenovani su i samostalni ordinariji za područje Srbije i Makedonije koje je, razumije se, izdvojeno iz sastava hrvatske Križevačke eparhije. Veoma je znakovito da se u Dekretu, o kojem je ovdje riječ, po prvi puta spominje za preveliku Križevačku eparhiju riječ “problem”. Po svemu sudeći i sam je tadašnji ordinarij Bukatko, dakle već prije 38 godina, uvidio da je izvan svakog razuma imati eparhiju rasprostranjenu na nekoliko država te je pristupio preuređenju eparhije, kako on zapravo naziva dismembraciju. Formiranje novih egzarhata i imenovanje novih ordinarija pokazalo se kao dobar put ka razvoju mjesnih Crkava. Proces koje je započeo prije 38 godina još uvijek traje, a biti će zaključen kada se u Bosni i Hercegovini osnuje samostalni Grkokatolički egzarhat što svakako treba podržati.