Biskupima latinskog obreda na zagrebačkom području dopušteno je na liturgijama nositi istočno ruho

Biskupima latinskog obreda na zagrebačkom području dopušteno je na liturgijama nositi istočno ruho

Biskupima latinskog obreda na zagrebačkom području dopušteno je na liturgijama nositi istočno ruho
U posljednje vrijeme ĉesto se puta može ĉuti pitanje: „je li našim rimokatoliĉkim biskupima s podruĉja republike Hrvatske dopušteno na grkokatoliĉkim liturgijama nositi istoĉno ruho i krunu?“ Odgovor je vrlo jednostavan: „naĉelno je biskupima latinskog obreda dopušteno na grkokatoliĉkim liturgijama nositi istoĉno ruho, kao što je i grkokatoliĉkim biskupima dozvoljeno nositi zapadno ruho kada služe misu po rimskom obredu“. Ĉak štoviše bilo bi vrlo poželjno kada bi neki od naših hrvatskih biskupa latinskog obreda, osobito sa zagrebaĉkoh podruĉja, njegovao i bizantsku baštinu na naĉin da služi u istoĉnom ruhu grkokatoliĉku liturgiju. Takav obiĉaj je doduše bio i prisutan u ono blaženo vrijeme dok je gornjogradskom župom sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu upravljao blage uspomene rektor Ivica Pavković. U to vrijeme kada se posebno njegovalo zajedništvo Hrvata istoĉnog i zapadnog obreda na zagrebaĉkom podruĉju tadašnji pomoćni zagrebaĉki biskup dr. Đuro Kokša redovito je služio u grkokatoliĉkoj konkatedrali upravo obuĉen u istoĉno ruho. Potrebno je na ovome mjestu posebno istaknuti kako je biskup Kokša ispravno tumaĉio povijesnu ĉinjenicu kako hrvatskom nacionalnom biću podjednako pripadaju i istoĉni i zapadni obred. Kada jedan biskup latinskog obreda služi i po bizantskom obredu onda je to zapravo najbolji primjer oĉuvanja svijesti o Hrvatima kao baštinicima obaju obreda. Prema onome što se ovih dana može ĉuti od hrvatskih grkokatoliĉkih svećenika i vjernika, biskup koji bi služio po uzoru na dr. Đuru Kokšu, po istoĉnom obredu, bio bi rado viđen u mnogobrojnim žumberaĉkim župama bilo u selima bilo u gradovima.